Sorumlu Hemşirelerle İlgili Örnek Karar

7 minutes, 49 seconds Read
Paylaşın

Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi sorumlu hemşiresi olarak görev yapan personelin, uzman hemşire olmadığı gibi, hemşirelikte de lisans mezunu olmaması nedeniyle Konya İdare Mahkemesine açılan dava da karar çıktı.

Davacı, uzman hemşire olduğunu, bu haliyle acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen personelin görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesini mahkemeden talep etti.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) tarafından 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 9.maddesinde geçen “Rüçhan hakkı” kullanılarak Konya Şehir Hastanesi’ne açılan davada mahkeme, tokat niteliğinde karar vermiş; torpilli sendika ataması yöneticilik karşısında “Hemşirelik Kanunu” kazanmıştır.

Mahkeme yapılan başvuruya yönelik olarak; Mevcut Acil Servis sorumlusunun görevlendirilmesinin sonlandırılması; öncelikle alanında uzman hemşirenin acil servis sorumlusu yapılması, uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelik Lisans mezunları arasından birinin Acil Servis sorumlusu yapılması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken başvurunun zımmen reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır

Bu açıklanan gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline mahkeme tarafından karar verildi.

SORUMLU HEMŞİRE KRİTERLERİ SIRALANDI

“Bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilebilmesi için, öncelikle görevlendirilecek alanında uzman hemşire olunması bir başka değişle mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire olması gerekmektedir” denilen kararla, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerine sorumlu hemşire seçiminde hangi kriterlere dikkat etmesi gerektiği hükme bağlandı.

Mahkeme kararında; çalışmak istenilen alanda uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelik Lisans mezunları arasından, kurum veya kuruluşlar hemşirelik lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde ise, diğer hemşirelerden de sorumlu hemşire olarak görevlendirme yapılabileceği açıktır ifadesine yer verildi.

Her daim kanun-yönetmelikleri savunmaya devam edeceğiz. Sahada aktif görev yapıyoruz ve sorunları biliyoruz. Buna yönelik çözüm önerilerimizle birlikte tüm meslektaşlarımızın yanında olacağız.

SAHANIN İÇİNDE HEP-SEN’İNLEYİZ

DAVACI            : CANAN GÜNGÖR ADINA HEMŞİRELER VE TÜM SAĞLIK PROFESYONELLERİ SENDİKASI (HEP-SEN)
VEKİLİ              : AV. NAZMİYE ÇOBAS-UETS[——————————–]

DAVALI             : KONYA VALİLİĞİ – UETS[————————-]
VEKİLİ              : AV. NİHAT AKGÜN

MÜDAHİL (Davalı) : ———————————————- ADINA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI
VEKİLİ              : AV. MEHMET SERTDEMİR

DAVA TARİHİ                                : 15/11/2021
KARAR TARİHİ                             : 22/09/2022

DAVANIN KONUSU                :  Konya Şehir Hastanesi’nde uzman hemşire olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, görev yaptığı hastanede acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ————————–‘in görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesinin yapılması talebiyle yapılan 14.09.2021 tarihli başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İDDİA VE SAVUNMANIN ÖZETİ  :
Dava dilekçesinde özetle          ; Davacının görevlendirildiği birimde hasta sağlığı ve güvenliği için acil ihtiyaç duyulan eksikleri ve ihtiyaçları talep etmesine rağmen başhekim ve servis sorumlusu hemşire tarafından bu talebin yerine getirilmediği,  acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ————————‘in yönetmelikte sorumlu  hemşire olabilmek için aranan şartları taşımadığı, görevlendirmenin İl Sağlık Müdürü’nün Olur’u ile yapıldığı, görevlendirmeye yetkili olan makamın Valilik olduğu, yetki devrinin mümkün olmadığı, uzman hemşire olan davacının üyesi olduğu sendikadan dolayı sorumlu hemşire yapılmadığı, davacının mobbing ve manevi eziyete maruz kaldığı, davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ihbar edilmesi gerektiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve  talep doğrultusunda karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.
Savunma dilekçesinde özetle  ;  Servis sorumlusu görevlendirme yetkisinin İl Sağlık Müdürünün değil, hastane yönetiminin yetkisinde olduğu, servis sorumlusu olan ————————‘in özlük dosyasından anlaşılacağı üzere Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olduğu, acil servis sorumlusu olmasının önünde engel bulunmadığı, servis sorumlu hemşireliğinin idari bir görev (kadro) olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın  reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
Müdahil dilekçesinde özetle; Acil servis sorumluluğunu 6 yıldır başarıyla yerine getirdiği, davacının yöneticilik tecrübesinin bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın  reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

MADDİ OLAY:
Dava dosyasının incelenmesinden;
Davacının, Konya Şehir Hastanesi’nde uzman hemşire olarak görev yapmakta olduğu,

Davacı tarafından, görev yaptığı hastanede acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ———————–‘in görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesinin yapılması talebiyle 14.09.2021 tarihli dilekçe ile idareye başvuruda bulunulduğu,
Başvurunun zımnen reddi üzerine zımnen ret işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 9. maddesinde; “Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır.” hükmüne yer verilmiştir.
8.3.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4/e maddesinde, mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşirenin uzman hemşire olarak tanımlanacağı ifade edilmiş; aynı Yönetmeliğin “Sorumlu Hemşire” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında ise; “Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar” kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE:

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca; bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilebilmesi için, öncelikle görevlendirilecek alanda uzman hemşire olunması bir başka deyişle mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire olması gerekmektedir. Ancak, çalışmak istenilen alanda uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından, kurum veya kuruluşta hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde ise, diğer hemşirelerden de sorumlu hemşire olarak görevlendirme yapılabileceği açıktır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde,  Konya Şehir Hastanesi’nde acil servis sorumlu hemşiresi olarak görev yapan müdahil —————-‘in uzman hemşire olmadığı gibi, hemşirelikte de lisans mezunu olmadığı, davacının ise uzman hemşire olduğu, bu haliyle, davacı tarafından, acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ————————–‘in görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesi talebiyle yapılan başvuruya yönelik olarak davalı idarece ilgili yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ————————‘in görevlendirmesinin sonlandırılması suretiyle öncelikle alanında uzman hemşirenin acil servis sorumlusu yapılması, uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından birinin acil servis sorumlusu yapılması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken başvurunun zımnen reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

KARAR                       :

Açıklanan gerekçelerle;

DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,

Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 453,80-TL yargılama gideri ile  karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
Müdahil tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 127,20-TL yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına,
Artan posta ücretinin daha önce talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re’sen davacıya ve müdahile iadesine,
Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne sunulmak üzere Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen yerlere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere,  22/09/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir