Kök Hücre Koordinatörlüğü

3 minutes, 38 seconds Read
Paylaşın

Günümüzde organ, doku ve kök hücre tedavilerinin arttığı, yaygınlaştığı ve geliştiği tartışılmaz bir gerçektir. Buna bağlı olarak da bir çok merkez de farklı birimler ve bölümler açılmakta, farklı istihdam alanları ortaya çıkmaktadır. Bu beraberinde multidi- sipliner çalışma ortamını da doğurmuştur. Bu sayede bir çok farklı alan bir arada çalışma şansı yakalamıştır. Tabi tüm bu süreçleri takip edecek ve organizasyonu sağlayacak kişilere ihtiyaç duyulmuştur. Böylelikle son dönemlerde sayıları artan koordina-törlere birçok iş düşmüştür. Süreçleri ve organizasyonları planlayan koordinatörler genel olarak aşağıda maddeler halinde sıralanan görevleri yapmaktadırlar.

Koordinatör: Hematopoetik kök hücre ve hücresel tedavi nakli gereken hastalar için nakil öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında hematopoetik kök hücre bankaları, bakanlık ve uluslararası merkezler arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak üzere lisans mezunu hastane personeli arasından Merkez Koordinatörü olarak Başhekim tarafından görevlendirilir. Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Ko-ordinatörlük Biriminin işleyişinden sorumludur.
Merkez Koordinatörünün görevleri şunlardır:

(a) Nakil ve hücresel tedavi ‘endi- kasyonu’ konulan hastanın öncelikle kardeşleri olmak üzere akraba verici taraması (Aile içi ve/veya genişletilmiş aile taraması) yapmak.
(b) Aile içi ve/veya genişletilmiş aile taraması sonucu uygun verici bu-lunamadığı takdirde öncelikle yurt içi verici kaynakları taranacak olup tarama sonucu uygunluk gösteren hematopoetik kök hücre verici adayı bulunamaması veya tarama süresi bir ayı geçtiğinde, yurt dışı verici kay-naklarının taranmasına başlamak.
(c) Hastanın durumuna göre gönüllü verici talebinin askıya alındığı veya iptal edildiği durumları hematopo¬etik kök hücre bankasına bildirmek, (ç) Hematopoetik kök hücre ve hücresel tedavi nakli gereken hastaların tarama ve eşleştirme raporlarının sonuçlarını hematopoetik kök hücre bankasından almak.
(d) Eşleşen gönüllü vericilerin, ilk aşamada doku uyumlulukları ve ikinci aşamada nakli planlayan merkez tarafından hazırlanan raporları ince-leyerek hekimlere sunmak ve nakil için uygun olup olmadığını hematopoetik kök hücre bankasına iletmek.
(e) Hematopoetik kök hücre nakli ve hücresel tedavi gereken hastalar için akraba veya akraba dışı gönüllü verici olmak isteyenleri yönlendirmek, (h) Yurtdışından gelen hastaların kabul sonrası işlemlerini “Yurt Dışı Hasta Birimi” ile koordineli olarak yürütmek.
(g) Merkez aktivitelerini düzenlemek ve organizasyonu sağlamak,
(f) Veri işlemlerini yapmak, ulusal ve uluslararası birimlere gerekli bildirimleri yapmak.
Özel Medicalpark Bahçelievler Hastanesinde, Pediatrik KÎT koordinatörü olarak kısaca yukarıda belirtilen işleri yapmaktayım. Bizde özellikle konsey toplantıları çok önem arz etmektedir. Bu konsey toplantılarında ne yapıyoruz?
Her hastanın tüm tıbbi bilgilerinin yer aldığı bir dosya oluşturuyoruz. Bu dosya da hastanın HLA (Human Lokosit Antijen) doku grubu sonuçları, Genetik testleri, epikrizleri, aile içi ve akraba dışı tarama sonuçları ve bu aşamaların yer aldığı resmi kayıtlar yer alıyor. Her hafta konsey toplantısında yaklaşık 50 hastanın ne aşamada olduğunu bu şekilde tek tek inceleyip tartışıyoruz. Hastanın genel durumu, nakil endikasyonu- nun olup olmadığı ve donör ile ilgili bilgiler en önemli tartışma konuları arasındadır. Bu toplantılarda Kemik iliği nakil ünitesi sorumlu hekimi. Sorumlu hekim yardımcısı, Konsültan hekim, KİT Koordinatörü, KÎT sorumlu hemşiresi ve KİT sekreteri yer almaktadır. Gerekirse telekonferans- la başka merkezlere bağlanıp görüş alış verişinde bulunabiliyoruz.

Nakil sonrası süreçte de hastaların takibi devam etmektedir. Hastaların durumuyla ilgili bilgileri gerekli bi-rimlere (Kemik İliği Bankaları, Sağlık Bakanlığı, Klinik Çalışma Grupları) bildirmekteyiz.
Tüm bu süreçlerde herkese biraz iş düşüyor. Herkesin duyarlı olması ve kök hücre ba++

ğışçısı sayısının artması halinde bu işin en iyi şekilde üstesin¬den gelebiliriz.

 

Sağlıcakla…

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir