Harran Üniversitesi 30’u Hemşire Sözleşmeli Personel alıyor

12 minutes, 19 seconds Read
Paylaşın

Üniversite Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 109 (yüz dokuz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alacak.

 

NİTELİK KODU UNVAN ÖĞRENİM KPSS
PUAN TÜRÜ
KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 10 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
HM 02 Hemşire Lisans KPSS (P3) 10 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede Hemşire olarak çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından sigorta
döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
HM 03 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 Sağlık meslek liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
HM 04 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 Sağlık meslek liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lise mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede Hemşire olarak çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından sigorta
döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
FT 01 Fizyotera pist Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
RT 01 Röntgen Teknisye ni Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
önlisans mezunu olmak.
ST 01 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
ST 02 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri
gerekmektedir.)
ST 03 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
ST 04 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla önlisans mezuniyetinden sonra en az 5 (beş) yıl üniversite hastanelerinin metabolizma laboratuvarında çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz
etmeleri gerekmektedir.)
ST 05 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 5 Yükseköğretim Kurumlarının Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
MÜH 01 Mühendis Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Mühendisliği bölümü
mezunu olmak.
BP 01 Büro Personeli Önlisans KPSS (P93) 15 Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik veya Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
BP 02 Büro Personeli Lisans KPSS (P3) 4 Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden
mezun olmak.
BP 03 Büro Personeli Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 4 (dört) yıl üniversite hastanelerinin metabolizma laboratuvarında veri girişi ve rapor düzenleme konusunda çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından
sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
KOR 01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Önlisans KPSS (P93) 20 Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Mülkiyet Koruma ve Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla ve 10’dan az olmaması. Bu durumun resmi sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
14. maddesinde belirtilen Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve valiliklerce verilen geçerli bir özel güvenlik görevlisi kimlik (silahlı ya da silahsız) kartına sahip olmak. Güvenlik görevini yapmaya ve nöbet usulü çalışmaya
engel sağlık sorunu bulunmamak.
DES 01 Destek Personeli (Temizlik Personeli) (Kadın) Lise KPSS (P94) 5 Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu
bulunmamak.
DES 02 Destek Personeli (Temizlik Personeli) (Erkek) Lise KPSS (P94) 15 Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

I ) GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 55 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda
başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana
başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak.

II) ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR
1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
2- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri/ klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
3-“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik
(kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

III) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar, ilanın Resmi Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV) İSTENEN BELGELER:
1) İş Talep Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)
2) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçesi (Gerekli evraklar bölümünden temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)
3) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
4) Mezuniyet Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır.)
5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Askerlik durum belgesi ilgili alana yüklenecektir.)
6) Kimlik fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir.)
7) 1 adet vesikalık fotoğraf (İlgili alana yüklenecektir.)
8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı veya onaylı fotokopisi. (İlgili alana yüklenecektir.) (5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının
belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
9) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (belgeler online başvuru sistemindeki “çalışma belgesi” kısmına yüklenecektir.) Çalışma belgesinin ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış
olması, ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkotlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)
gerekmektedir.
• Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.

V) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT:
1) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir.
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

VI) ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.harran.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0 414 318 30 26 – 0414 318 30 00 Dahili :2411-
2262-2057

 

 

 

 

 

 

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir