hemşire

Cerrahpaşa Rektörlüğü 60’ı Hemşire 105 Personel alım ilanı

6 minutes, 32 seconds Read
Paylaşın
Üniversite sağlık birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alacak.

 

Başvuru No Unvan Kadro Sayısı Cinsiyet Aranan Nitelikler
D.P.HB-1 Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) 25 Kadın /Erkek ● Üniversitemiz sağlık birimlerinde görev yapacaktır.
● Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanlarının (Engelli Bakımı, Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı) birinden mezun olmak.
● Ortaöğretim düzeyinde (P94 puan türü) 2022 KPSS’ye girmiş olmak
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak veya tecilli olmak).
● Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
● Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
HM- 1 Hemşire 60 Kadın/Erkek ● Üniversitemiz sağlık birimlerinde görev yapacaktır.
● Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak
● 2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
● Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak veya tecilli olmak).
● Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
R.T- 1 Röntgen Teknisyeni 10 Kadın/ Erkek ● Üniversitemiz sağlık birimlerinde görev yapacaktır.
● Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
● 2022 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
● Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak veya tecilli olmak).
● Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
S.T.TS- 1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 10 Kadın/ Erkek ● Üniversitemiz sağlık birimlerinde görev yapacaktır.
● Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
● 2022 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
● Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak veya tecilli olmak).
● Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
5- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
7- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları
için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Fotoğraf olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4) Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
✓ Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
✓ İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
✓ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
✓ Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
✓ Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.
✓ Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
✓ Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
✓ Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
✓ İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir